بازگشت
جستجو

اکسیز

دوربین مدار بسته اکسیز M1124-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن1مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز M1125

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز M1125-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز M1145

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز M1145-L

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز M3004-V

دوربین مدار بسته دام 1 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3005-V

دوربین مدار بسته دام 2 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3006-V

دوربین مدار بسته دام 3 مگاپیکسل با لنز 1.6mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3007-P

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل FishEye به همراه لنز 1.3mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3007-PV

دوربین مدار بسته وندال 5 مگاپیکسل FishEye به همراه لنز 1.3mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3014

دوربین مدار بسته دام 1.3 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3024-LVE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنز 2.8mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner