بازگشت
جستجو

اکسیز

دوربین مدار بسته اکسیز M3025-VE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنز 3.6mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3026-VE

دوربین مدار بسته دام3مگاپیکسل با لنز 2mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3027-PVE

دوربین مدار بسته وندال 5 مگاپیکسل FishEye به همراه لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز P1353

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشنSVGAبالنز3mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1353-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشنSVGAبالنز3mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1354

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن1مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1354-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن1مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1355

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1355-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1357

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن3مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1357-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن3مگاپیکسل بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز P1365

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز2.8mm-8
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner