بازگشت
جستجو

مناقصه مشاوره و نصب و تعمیر تجهیزات ایمنی و امنیتی

بانک صادرات ایران
توضیحات
بانک صادات ایران در نظر دارد در جهت مشاوره، طراحی، نظارت و نصب و تعمیر تجهیزات ایمنی و امنیتی از قبیل سیستم های اعلام و اطفا حریق اقدام نماید

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner