بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Switch PoE'

سوییچ شبکه 24پورت داسان مدل V2824G-PoE

سوییج شبکه PoE، مارک Dasan داسان، 24 پورت 10/100/1000 Managable دارای دو پورت Uplink

سوییچ شبکه 254 PFN

سوییچ 5 پورت مارک PFN 10/100

سوییچ شبکه 584I PFN

سوییچ 8 پورت مارک PFN 10/100

سوییچ شبکه 588I PFN

سوییچ 8 پورت مارک PFN 10/100

سوییچ شبکه 7162IL At PFN

سوییچ 16 پورت مارک PFN 10/100 دو پورت Combo 1000

سوییچ شبکه 7164V PFN

سوییچ 16 پورت مارک PFN 10/100/1000 به همراه 4 پورت Combo

سوییچ شبکه 7164VW PFN

سوییچ 16 پورت مارک PFN 10/100/1000 به همراه 4 پورت Combo

سوییچ شبکه 7242IL At PFN

سوییچ 24 پورت مارک PFN 10/100 دو پورت Combo 1000

سوییچ شبکه 7244VW PFN

سوییچ 24 پورت مارک PFN 10/100/1000 به همراه 4 پورت Combo

سوییچ شبکه 8پورت داسان مدل V2412P

سوییج شبکه PoE، مارک Dasan داسان، 8پورت 10/100/1000 Managable دارای دو پورت Uplink

سوییچ شبکه KDT 1604H2

سوییچ 16 پورت10/100 مارک KDT به همرا دو پورت 10/100/1000

سوییچ شبکه KDT 1604H2gold

سوییچ 16 پورت10/100 مارک KDT به همرا دو پورت 10/100/1000
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner