بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Dome Analogue Camera'

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2022

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز ثابت 3.8mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2022R

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز ثابت 3.8mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2082

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز متغیر 2.8-12mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-5083R

دوربین مدار بسته آنالوگ 1000TVLبالنز متغیر3-10mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCV-2082R

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز متغیر 2.8-10mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCV-5083R

دوربین مدار بسته آنالوگ 1000TVLبالنز متغیر3-10mm

دوربین مداربسته سامسونگ مدل SCD-1020R

دوربین مدار بسته آنالوگ 520TVL با لنز ثابت 3.6mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner