بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Dome IP AXIS'

دوربین مدار بسته اکسیز M3014

دوربین مدار بسته دام 1.3 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3024-LVE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3025-VE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنز 3.6mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3026-VE

دوربین مدار بسته دام3مگاپیکسل با لنز 2mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3214-V

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P3214-VE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P3215-V

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3215-VE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3224-LV

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P3224-LVE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P3225-LV

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10.5mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3225-LVE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10.5mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner