بازگشت
جستجو

مناقصه تامین سامانه ثبت تخلف و دوربین های نظارت تصویری

شهرداری خمینی شهر
توضیحات
شهرداری خمینی شهر واقع در استان اصفهان در نظر دارد جهت خرید سامانه ثبت تخلف سرعت غیر مجاز با امکان ثبت پلاک کلیه خودروهای ترددی به صورت 24 ساعته با مبلغ اولیه اعتبار 2.000.000.000 ریال و مبلغ سپرده 100.000.000 ریال و همچنین جهت خرید دوربین های نظارت تصویری با مبلغ اولیه اعتبار 2.000.000.000 ریال و مبلغ سپرده 100.000.000 ریال اقدام نماید.
مشخصات
تاریخ انتشار 1394/12/11
مناقصه گزار شهرداری خمینی شهر
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت نامشخص
مهلت ارسال اعتبار پیشنهادات 1395/01/05 - ارائه پیشنهادات 1394/12/20 ساعت 13
تاریخ بازگشایی پاکات 1394/12/22 10 صبح
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner