بازگشت
جستجو

مناقصه واگذاری احداث سیستم روشنایی، اعلام حریق و تهویه کانال پست

برق منطقه ای تهران
توضیحات
برق منطقه ای تهران در نظر دارد جهت احداث سیستم روشنایی، اعلام حریق و تهویه کانال پست شهید فیروزی اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/27
مناقصه گزار برق منطقه ای تهران
تلفن 88969737 و 85193768 و 27313131
فکس نامشخص
سایت tender.tavanir.org.ir
مهلت دریافت از 1395/4/26 تا 1395/05/03
مهلت ارسال بارگزاری پاکات در سامانه تا ساعت 9 صبح مورخ95/5/17 و رسال اصل مدارک تا ساعت 9صبح 1395/05/19
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح 1395/05/19
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner